Ośrodek Kultury „Górna” już po raz szósty szuka inicjatorów wydarzeń kulturalnych, inspiracji do nowych działań. Każdy, kto ma pomysł na imprezę kulturalną czy akcję społeczną, może wziąć udział w konkursie WYKAŻ INICJATYWĘ. ZOOM na Górną.

W jaki sposób można zgłosić swoją propozycję?

1. Za pomocą aktywnego formularza wniosku, który znajduje sie na stronie www.inicjatywa.gorna.pl Gdzie po rejestracji możesz zalogować się, a następnie wypełnić Wniosek i złożyć go klikając w przycisk Złóż wniosek na końcu strony.

2. Za pomocą formularza wniosku w formie pliku docx, który znajduje się do pobrania pod linkiem: Link Gdzie po wypełnieniu możesz go wysłać mailowo na adres PROJEKTY@GORNA.PL lub dostarczać osobiście bądź drogą pocztową do siedziby Ośrodka Kultury Górna (ul. Siedlecka 1, Łódź 93-138). Czekamy na Twoją inicjatywę! Przed złożeniem zapoznaj się z Regulaminem oraz Rekomendacjami

Pliki do pobrania: Regulamin_wykaż inicjatywę. Zoom na Górną 2018

Załącznik nr 1 do Regulaminu_Rekomendacje dla składających inicjatywy

REGULAMIN KONKURSU NA INICJATYWĘ LOKALNĄ 2018 „WYKAŻ INICJATYWĘ. ZOOM NA GÓRNĄ”

1. Organizatorem szóstej edycji Konkursu „Wykaż Inicjatywę. ZOOM na Górną ”, zwanego w dalszej części Regulaminu „Konkursem” jest Ośrodek Kultury „Górna” w Łodzi.

2. Celem Konkursu jest nawiązanie współpracy między Ośrodkiem Kultury „Górna” i jego odbiorcami oraz włączenie mieszkańców w proces kształtowania naszej oferty.

3. Inicjatywa zgłaszana do Konkursu powinna:

– dotyczyć: działalności społeczno-kulturalnej, działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnej, wspierania i upowszechniania kultury, sztuki i edukacji kulturalnej

–inicjatywa powinna realizować rekomendacje wynikające z przeprowadzonej diagnozy, zawarte w załączniku nr 1 do regulaminu Konkursu

– być autorskim pomysłem wnioskodawcy

– zakładać wkład pracy społecznej wnioskodawcy w propagowanie własnej inicjatywy

– zakładać realizację inicjatywy w okresie sierpień – październik 2018 roku

4. Inicjatywa zgłaszana do Konkursu nie może zawierać aspektów politycznych i wyznaniowych ani ich propagować. Wyłączone są inicjatywy o charakterze komercyjnym.

5. Podstawą otrzymania wsparcia finansowego i merytorycznego dla realizacji inicjatywy lokalnej jest złożenie wniosku na odpowiednim formularzu (załącznik nr 2 do Regulaminu) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 czerwca 2018 roku – decyduje data wpływu.

6. Wniosek należy złożyć w wybranej spośród następujących form:

– w postaci formularza wniosku dostępnego na stronie www.gorna.pl (załącznik nr 2 do Regulaminu) złożonego w siedzibie Ośrodka Kultury „Górna” w poniedziałek i czwartek w godz. 9 -18, wtorek, środa i piątek w godz. 9 – 16 osobiście lub przesłanego drogą pocztową na adres: Ośrodek Kultury „Górna”, ul. Siedlecka 1, 93-138 Łódź

– mailowo, w postaci skanu wypełnionego i podpisanego formularza wniosku dostępnego na stronie www.gorna.pl (załącznik nr 2 do Regulaminu), przesyłając na adres: projekty@gorna.pl

– poprzez elektroniczny system składania wniosków dostępny od czerwca 2018 roku na stronie www.inicjatywa.gorna.pl.

7. Formularz wniosku zawiera:

– dane wnioskodawcy,

– informacje dot. inicjatywy (tytuł, opis, czas oraz miejsce realizacji inicjatywy),

– opis potrzeb niezbędnych do realizacji inicjatywy: zapotrzebowanie osobowe, lokalowe, sprzętowe, materiałowe i inne, opcjonalnie również: szacunkowy koszt realizacji inicjatywy,

- opis promocji inicjatywy.

8. Wnioskodawcą może być wyłącznie osoba fizyczna lub grupa nieformalna (ze wskazanym przedstawicielem).

9. Wnioskodawcy niepełnoletni powinni załączać podpisaną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Konkursie.

10. Ośrodek Kultury „Górna” przy realizacji inicjatywy zapewnia wsparcie infrastrukturalne, merytoryczne oraz finansowe.

11. Na realizację inicjatyw Ośrodek Kultury Górna przeznaczy łączną kwotę 27 000,00 zł.

12. Z pośród poprawnie nadesłanych wniosków na inicjatywy lokalne 2018 wybranych zostanie od 3 do 7 inicjatyw, które zostaną zrealizowane.

13. Miejscem realizacji inicjatyw będzie obszar działania Ośrodka Kultury „Górna” (ul. Siedlecka 1, Łódź) – do dyspozycji zasoby infrastrukturalne budynku oraz ogród, opcjonalnie inna, wskazana na terenie Łodzi lokalizacja wybrana ze względu na specyfikę projektu.

14. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyjęciem zadania do realizacji.

15. Wszystkie osoby, które nadeślą pomysły na inicjatywy będą miały możliwość przedstawienia ich na spotkaniu o charakterze otwartym w Ośrodku Kultury Górna.

16. Uczestnicy spotkania wspólnie dokonają wyboru inicjatyw, które zostaną zrealizowane.

17. Ośrodek zastrzega sobie prawo do kontaktu z wnioskodawcami przed rozstrzygnięciem konkursu.

18. Ośrodek zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji inicjatywy, jeśli zostaną ujawnione nowe okoliczności uniemożliwiające realizację inicjatywy.

Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2018.

Zadanie współfinansowane przez Miasto Łódź w ramach dotacji celowej